ระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์

 หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์