ข้อมูลทั่วไปด้านสาธารณสุข

>> ประชากร

>> ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ

>> บุคลากรสาธารณสุข

>> จำนวนหน่วยงานสาธารณสุข

>> ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการ

>> โรงเรียนและนักเรียน

>> การป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ

>> การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ

>> สาเหตุการป่วย/ตาย

>> งานวัณโรค

>> โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม