ระบบรายงานความเสียง

ระบบรายงานความเสี่ยงออนไลน์

 

คู่มือเกี่ยวกับความเสี่ยง

IR ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง  FORM-RM-001

การใช้ RISK MATRIXT เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

คู่มือความเสี่ยง R-RM-001 ฉลับแก้ไขตามมาตรฐาน HA 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง

ประเภท โปรแกรม และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

อุบัติการณ์รุนแรง (Sentinel event) ที่สำคัญของรพ.คอนสาร