รพ.สต.คอนสาร

รพ.สต.ดงกลาง
รพ.สต.ดงบัง
รพ.สต.ทุ่งนาเลา
รพ.สต.ทุ่งพระ
รพ.สต.ทุ่งลุยลาย
รพ.สต.โนนคูณ
รพ.สต.ผาเบียด
รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง
รพ.สต.ห้วยยาง