แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
https://drive.google.com/file/d/1kj-yX9QKYFL9DVjBqZAfXka8LMZ0NsjR/view?usp=sharing