แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

https://drive.google.com/file/d/17wnsWwMfEAOXb0QMffD5fB-YALHQGAD7/view?usp=sharing