ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63